ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนกลไก ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต


             วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.oo-๑๕.๓o น. พันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูล ผอปปท. เขต ๓ ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๓ ประกอบด้วย นางกัลยกร วัฒนะภัทรากุล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาววันนา วิลนระพันธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมกับ ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนศูนย์ประสานงานครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขับคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไชปัญหา เยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ คลินิกส่งเสริมธรมาภิบาลต่ต้านการทุจริต ปปท. เขต ๓ ได้ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัครทั้งหมดรวมทั้งเอกสารผลการสอบคัดเลือก เพื่อประกอบการตรวสอบและนำเสนอข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้บริหารเพื่อโปรดทราบต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด