ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนกลไกค้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

             วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐-๕๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูล ผอ.ปปท. เขต ๓ ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๓ ประกอบด้วย นางกัลกร วัฒนะภัทรกุล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาววันนา วิลนระพันธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนญการ ร่วมกับผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนศูนย์ ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการฝาระวัง แจ้งเบาะแส การป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ตำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

          ทั้งนี้ คลินิกส่งเสริมธรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๓ ได้ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัครทั้งหมดรวมทั้งเอกสารผลการสอบคัดเลือก เพื่อประกอบการตรวจสอบและนำเสนอข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้บริหารเพื่อโปรดทราบต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด