คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต ๕ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกลไกในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ

                                นายกฤษณ์ กระแสเวส ผอ.ปปท.เขต ๕ มอบหมายให้นายชิตชนก ชุมพล หัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะ เข้าพบนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคำปรึกษาในการวางแผนดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในโครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติ อันเป็นกลไกในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในเบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหลักการและเห็นด้วยกับแนวทางและยินดีให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว และจังหวัดเชียงใหม่ และ ปปท.เขต ๕ จักได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่ได้รับการอนุมัติโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในโครงการต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต เพื่อมิให้เกิดการทุจริตในโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติ

เอกสารดาวน์โหลด