ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

            วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 1 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยาและฟื้นฟูศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินในโครงการ "1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าวตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้โดยโครงการ "1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของพื้นที่ตำบลผักไห่ดำเนินการกิจกรรมรับสมัครเกษตรกร กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ ยังมิได้ดำเนินการอีกหลายกิจกรรมเพราะรอข้อสั่งการของระดับจังหวัดและงบประมาณ ซึ่งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 1 ได้แจ้งประเด็นความสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเสนอแนะให้ทางอำเภอจัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอผักไห่ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจนสามารถขับคลื่อนและติดตามการดำเนินงานและประเมินผลในระยะต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด