ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเซียงใหม่

                     ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเซียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเซียงใหม่และคุณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

                 เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๕ ร่วมกับ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนาย ๒๕๖๓ เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้รับฟังขั้นตอนการดำเนินงาน รวมไปถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งอำเภอสะเมิงมีทั้งหมด ๕ ตำบล มีจำนวนยอดผู้สมัครสอบทั้งสิน ๖๒ ราย ป็นผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน ๖๐ ราย และเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบจำนวน ๒ ราย เนื่องจากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎร น้อยกว่า ๖ เดือน ซึ่งการดำเนินการสรรหาดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด