สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) ประชุมร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) ประชุมร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท

วันที่พุธ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ พร้อมด้วยนางสาวญาณัชชา นนหจันทร์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พร้อมด้วย นางสาวนิดา พินิจวิกรานต์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทวงการคลังกู้เงิเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) กับกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาและนายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ รอง ศปท. อว. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวง

เอกสารดาวน์โหลด