สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกระทรวงแรงงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง

                   วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงkนเชื่ยวชาญเฉพาะ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท. เจนรบ พละเดช ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พร้อมด้วย นางสาวระวิพรรณ จินดาดวง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-paymen) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) กับกระทรวงแรงงาน โดยนายสมชาย มกตศรีวรรณ รองอธิบดีคมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายวนัสนันท์ ปันคำ ศปท. กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการจัดหางาน

เอกสารดาวน์โหลด