สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง “เงินกู้สู้โควิด” 4 แสนล้านบาท

                             วันนี้ (วันพุธที่11 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ 
            นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินโครงการ 
            ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง 
            ตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
            และนวัตกรรม ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
           จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทาง 
           มาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) กับกระทรวงการอุดมศึกษา 
           วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์และดร.พงศธร 
           ประภักรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะพร้อมด้วย นางสาวพรชนก เหรียญประยูร ศปท.กระทรวง 
           การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวง 
           การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารดาวน์โหลด