สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563) เวลา 14.00 น. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. (แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกับพิจารณาการประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 23 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เอกสารดาวน์โหลด