การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3)

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 * กรอบวงเงิน 390,000 ล้านบาท)
*กรอบวงเงินเดิม 400,000 ล้านบาท มีการโอนกรอบวงเงินจากแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ไปยังกลุ่ม 2 จำนวน 10,000 ล้านบาท (เป็นการดำเนินการตามมาตรา 6 (3) แห่งพระราชกำหนดฯ)

เอกสารดาวน์โหลด