ติดต่อเรา

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

            ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 02-502-6670-80 ต่อ 4230