สำหรับเผยแพร่ทั่วไป : รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
                      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มุ่งเน้นกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ เพื่อนำผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนำไปพิจารณา ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด