สำหรับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด