แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ ศปท.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด