การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3)

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท) โครงการที่เสนอโดยกระทรวง

ที่มา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการตามแผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อให้ความเชื่อมั่นการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการเพื่อนำผลการประเมินให้หน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และสำนักงานป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขนุการ ศอตช. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ ศอตช. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันลงพื้นที่เฝ้าระวัง รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่ให้ภาคประชาชนร่วมติดตามเฝ้าระวัง

เอกสารดาวน์โหลด