การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) โครงการ 59 จังหวัด

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท)

- แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด (Area Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง

เอกสารดาวน์โหลด