ปปท. เขต ๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

ปปท. เขต ๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทองสุข ณ พล ผอ.ปปท. เขต ๖ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก พร้อมด้วย
นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสังคม โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และตาก

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ปปท. เขต ๖ ได้ร่วมพิจารณาแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระดับพื้นที่วงเงิน ๔๕,0๐0 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดตากได้รับกรอบการจัดสรรงบประมาณ ๗๔๔,๔๓๕,๘๐๕ บาท และคณะกรรมการได้มีการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด จำนวน ๖๒๕ โครงการ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ปปท. เขต ๖ ได้ตั้งข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการลักษณะเดียวกันแต่แยกเป็นรายโครงการควรมีการทบทวนให้รวมเป็นกลุ่มประเภทเดียวกัน เพื่อความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ

.

เอกสารดาวน์โหลด