ปปท. เขต 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ปปท. เขต 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผอ.ปปท.เขต 7 และนายพลกฤต ผดุงฉัตร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายชรัส บุญณสะ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ( ในจังหวัสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขี้แจงคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนฺตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม) โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และคณะทำงานประสานแผนงานและงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดพร้อมมอบนโยบายและกรอบการดำเนินงานโครงกรพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการเสนอโครงการฯ เพื่อให้จังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมการพิจารณาโครงการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
   1. กลุ่มพัฒนา
สินค้า
   2. กลุ่มยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
   3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(Upskill-Reskill-New skill)
   4. กลุ่มพัฒนโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน
จำนวน 74 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 316,659,695 บาท ทั้งนี้ ปปท. เขต 7 ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรสงคราม จะเข้าร่วมติดตามและพิจารณาโครงการฯ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

.

เอกสารดาวน์โหลด