ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนกลไกด้านการตรวจสอบ

วันนี้ (17 พ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายทองสุข ณ พล ผอ.ปปท. เขต ๖ พร้อมด้วย นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ,
ดร. ทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปปท. เขต 6 ร่วมกับ พันตรี สำราญ ยะยวง ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าวในเชิงรุก เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

สำหรับในการตรวจสอบครั้งนี้ ปปท. เขต 6 ได้ตรวจสอบทางกายภาพทั้งงบปกติและงบประมาณตาม พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน พบข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ ดังนี้ (1) การดำเนินโครงการในพื้นที่บางรายมีการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่ โดยช่าง อปท. แต่ไม่มีวิศวกรลงนามรับรองแบบ ฯ (2) การกำหนดราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 (3) แบบมาตรฐานของกรมการพัฒาชุมชนมื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ดำเนินการจริงแล้วจำเป็นต้องมีการปรับลดปริมาณงานและเงิน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบฯ ทั้งนี้ ปปท. เขต 6 จะสรุปรายงานต่อผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. และ ศอตช. เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด