กฎหมาย ระเบียบ

วันที่ 19 ส.ค. 63 647

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วย การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 19 ส.ค. 63 822

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 358/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ 19 ส.ค. 63 1233

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ 19 ส.ค. 63 554

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ 19 ส.ค. 63 666

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

วันที่ 19 ส.ค. 63 1284

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง การรับรายงานผลดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 19 ส.ค. 63 1023

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ 22/2563

เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ