การประเมินความเสี่ยงทุจริต

วันที่ 5 เม.ย. 64 1233

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3)

วันที่ 3 ก.พ. 64 1022

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) โครงการ 59 จังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 64 730

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3)

วันที่ 29 ธ.ค. 63 753

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 20 ต.ค. 63 1765

แจ้งเตือน 9 รูปแบบความเสี่ยง

วันที่ 28 ก.ย. 63 797

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ ศปท.

วันที่ 27 ก.ย. 63 812

สำหรับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 24 ก.ย. 63 832

สำหรับเผยแพร่ทั่วไป : รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

โครงการ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามมติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 (รวม 8 โครงการ)

วันที่ 19 ส.ค. 63 773

คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

วันที่ 19 ส.ค. 63 1000

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ศอตช.)

กลไก ศอตช. ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563