ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ธ.ค. 63 31

📌สำนักงาน ป.ป.ท. "งดรับ🎀งดให้ของขวัญ" (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ หรือวาระโอกาสต่างๆ❌🎁

วันที่ 19 ธ.ค. 63 33

สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 ธ.ค. 63 26

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง “เงินกู้สู้โควิด” 4 แสนล้านบาท”

วันที่ 18 พ.ย. 63 59

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง “เงินกู้สู้โควิด” 4 แสนล้านบาท

วันที่ 30 ต.ค. 63 54

สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกระทรวงแรงงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง

วันที่ 23 ต.ค. 63 72

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 23 ต.ค. 63 49

สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) ประชุมร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) ประชุมร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท

วันที่ 23 ต.ค. 63 45

ศูนย์ปฏิบัติการระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์.........

ศูนย์ปฏิบัติการระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ป.ป.ท.

วันที่ 23 ต.ค. 63 32

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเซียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเซียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเซียงใหม่และคุณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 23 ต.ค. 63 31

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต