ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ต.ค. 63 4

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 23 ต.ค. 63 5

สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) ประชุมร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) ประชุมร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการดำเนินโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท

วันที่ 23 ต.ค. 63 4

ศูนย์ปฏิบัติการระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์.........

ศูนย์ปฏิบัติการระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ป.ป.ท.

วันที่ 23 ต.ค. 63 5

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเซียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเซียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเซียงใหม่และคุณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 23 ต.ค. 63 4

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 15 ต.ค. 63 22

คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต ๕ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกลไกในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ

คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต ๕ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกลไกในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันที่ 15 ต.ค. 63 14

ศูนย์ปฏิบัติการขับคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 8 ต.ค. 63 20

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนกลไกค้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 7 ต.ค. 63 21

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนกลไก ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 5 ต.ค. 63 35

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท.ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต