ศูนย์ปฏิบัติการขับคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒56๓ เวลา ๑3.3o-16.00 น. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (กปก) ร่วมกับ พันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูล ผอ.ปปท. เขต ๓ คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๓ ผู้แทนกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.จว.ศก) ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ/ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประขาสังคมฯ จังหวัดศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 256๓ ห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o1๙ พ.ศ. 256๓ ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าว ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินตามโครงการฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกจ้างเหมาบริการ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารดาวน์โหลด