ศูนย์ปฏิบัติการระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์.........

                ศูนย์ปฏิบัติการระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๖ ร่วมกับ ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าวตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุก เพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้โดยอำเภอเมืองเพชบูรณ์มีทั้งหมด ๗ ตำบล มีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓๗๑ คน และมีผู้สอบผ่านได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน จำนวน ๙ คน ในการดำเนินการคัดเลือกอำเกอได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กรมการปกครองกำหนด ทั้งนี้ คณะทำงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

เอกสารดาวน์โหลด