ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง

         ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

            เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8 ร่วมกับผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัตระนอง เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนตให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ต้นการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลตโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัตระนอง ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนตดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มตำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การตำเนิการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ปัจจุบันสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัตระนอง ได้ตำเนินโครงการอยู่ระหว่างการรับสมัครเกษตรกรและรับสมัครการจ้างงานระยะ 3 ซึ่งในระยะที่ 1-2 มีเกษตรกรที่ไต้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 24 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างแรงงาน จำนวน 10 ราย

เอกสารดาวน์โหลด