ปปท. เขต 7 ลงพื้นที่ 2 อำเภอสมุทรสาคร ตรวจสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ผอ.ปปท. เขต 7 นำนำคณะคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ตรวจสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อ.บ้านแพ้ว-อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ติดตามเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 (ผอ.ปปท. เขต 7) นำคณะคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)” ของจังหวัดสมุทรสาคร ในการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ โดยเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 3 อำเภอของ จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 2563

พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผอ.ปปท. เขต 7 เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 16 มิ.ย. 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำหรับแนวทางการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ของทั้ง 3 อำเภอใน จ.สมุทรสาคร คณะทำงานคลินิกฯ และผู้แทนจากสำนักงาน ปปท. เขต 7 เข้าพบนายอำเภอหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับทราบข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ และแนวทางการป้องกันทุจริต และขอดูเอกสารหลักฐานในการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงการสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการในโครงการฯ อีกทั้งนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าว เริ่มต้นเมื่อเวลา 10.00 น. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผอ.ปปท. เขต 7 และคณะ ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว โดยมี ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ปึกขาว จ่าจังหวัดสมุทรสาคร นายวิชิต ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และคณะ รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการในโครงการฯ จาก 12 ตำบล จำนวน 24 คน ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจสอบ

จากนั้นเมื่อเวลา 14.00 น. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผอ.ปปท. เขต 7 และคณะ ลงพื้นที่อำเภอสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.จันทราทิพย์ ภัทรรังษี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร และคณะ รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการในโครงการฯ จาก 18 ตำบล จำนวน 36 คน ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน โดยการจ้างงานในทุกตำบลทั่วประเทศ

สำหรับ จ.สมุทรสาคร มีจำนวนลูกจ้างฯ ตามโครงการดังกล่าวใน 40 ตำบล ๆ ละ 2 อัตรา รวมจำนวน 80 คน เริ่มงานตั้งแต่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน ระยะการจ้าง 12 เดือน

ที่มา : สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=17761