สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    

   

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ   นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม.ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ (ศอตช.) กับกระทรวงสาธารณสุข โดยนางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ศปท.กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารดาวน์โหลด