เปิดไทม์ไลน์โครงการใหม่จากเงินกู้ 4.5 หมื่นล้าน

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ภายหลังมีการมอบนโยบายและมอบคู่มือการเสนอ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท หรือ "โครงการฟื้นฟูท้องถิ่น" จากโครงการภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เอกสารดาวน์โหลด