แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับพื้นที่

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

วงเงิน 45,000 ล้านบาท
จากโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563

(ที่ต้องเสนอโครงการผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด)

เอกสารดาวน์โหลด