คลังความรู้

วันที่ 5 เม.ย. 64 1203

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3)

วันที่ 3 ก.พ. 64 1001

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3) โครงการ 59 จังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 64 717

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (แผนงานที่ 3)

วันที่ 29 ธ.ค. 63 737

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 20 ต.ค. 63 1743

แจ้งเตือน 9 รูปแบบความเสี่ยง

วันที่ 28 ก.ย. 63 782

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ ศปท.

วันที่ 27 ก.ย. 63 802

สำหรับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

วันที่ 24 ก.ย. 63 818

สำหรับเผยแพร่ทั่วไป : รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

โครงการ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามมติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 (รวม 8 โครงการ)

วันที่ 15 ก.ย. 63 528

คู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

วันที่ 2 ก.ย. 63 552

คู่มือประชาชน การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ